REGULAMIN

 I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.w-organics.pl prowadzony jest przez firmę Willow Organics Marika Wójcicka, z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) ul. Kłodzka 13a, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer identyfikacji podatkowej NIP 8871799335, REGON 366724540.

 • 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

 • 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Willow Organics Marika Wójcicka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8871799335 , REGON 366724540.

 • 3.  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.w-organics.pl

 • 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 • 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 • 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 • 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 • 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

III. INFORMACJE OGÓLNE

 • 1. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@w-organics.pl lub pod numerem telefonu: 575272000

 • 2. Obsługa Sklepu dostępna jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00

 • 3. Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień na Produkty wymaga posiadania urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej, akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest akceptacja treści Regulaminu.

 • 6. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i oparciu o zasady Polityki Prywatności zamieszczonej w Sklepie.

 • 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej firmy Willow Organics i osób trzecich, a także do wprowadzania danych zgodnych z prawdą. Klient ma prawo korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 • 8. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie zostały zgłoszone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu CPNP wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1223/2009.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza zamówienia w Sklepie

 • 2. W trakcie składania Zamówienia Klient ma prawo do zmiany decyzji odnośnie zawartości koszyka, metody płatności lub formy dostawy, a także rezygnacji z Zamówienia lub zmiany danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami lub informacjami dostępnymi w Sklepie

 • 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 • 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży z firmą Willow Organics Marika Wójcicka. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy następuje w postaci potwierdzenia zamówienia wysłanego w automatycznie generowanej wiadomości na wskazany adres e-mail.

 • 5. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie niezbędnych danych osobowych, akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

 • 6. Zamówienia złożone poza godzinami obsługi Sklepu Internetowego, a także w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

V. CENY, METODY I TERMINY PŁATNOŚCI

  1. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy.
 • 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt/y oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży

 • 3. Dostawa zamówionych Towarów jest możliwa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

   a) przesłka pocztowa
  b) przesyłka kurierska
  c) Paczkomaty Inpost

 • 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a) płatność online lub kartą płatniczą w systemie Przelewy24. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayPro SA z siedzibą w Pozaniu (60-327) ul. Kanclerska 15, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000347935
  b) płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy: Idea Bank 59 1950 0001 2006 0018 4522 0001

  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu

 • 5. W przypadku wyboru przez Klienta wniesienia opłaty poprzez przelew na numer konta bankowego oraz w przypadku wyboru przez Klienta płatności online w systemie Przelewy24, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży

 • 6. Czas realizacji Zamówienia w Sklepie Internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (zaksięgowania wpłaty na koncie)

 • 7. Czas dostawy Zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i podany jest na stronach Sklepu Internetowego , podczas składania Zamówienia oraz w chwili składania oświadczenia o woli zawarcia Umowy Sprzedaży

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • 2. Bieg terminu określonego w ust. 3 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 3 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 • 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 • 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

  a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 • 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 • 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 • 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.

 • 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 • 11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. REKLAMACJA I GWARANCJA

 • 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 • 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 • 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 • 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 • 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 • 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 • 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Willow Organics Marika Wójcicka, ul. Kłodzka 13a, 57-200 Ząbkowice Śląskie

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca

 • 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 • 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 • 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/